Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder
– Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft.
– Opdrachtnemer: Kubbenga Legal.
– Opdracht: de in onderling overleg vastgestelde of naar algemene opvattingen noodzakelijke werkzaamheden welke door Opdrachtnemer verricht zullen worden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover partijen wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben vastgelegd.

2. Deze algemene voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele derden die de Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling Opdrachtnemer een Opdracht geeft voor het verrichten van diensten en Opdrachtnemer deze Opdracht heeft aanvaard.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Terbeschikkingstelling informatie door Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal alle gegevens en stukken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Indien Opdrachtgever zulks verzoekt, zal Opdrachtnemer de ter beschikking gestelde stukken omgaand retourneren.

Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.

2. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na overeenstemming met Opdrachtnemer.

Artikel 5 – Leveringstermijn
1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, documenten, dan wel andere materialen aan Opdrachtnemer moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen deze de Opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat de Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.

2. Termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer werkzaamheden moet afronden, zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 6 – Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. Opdrachtnemer zal geen informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Uitgezonderd hierop is ingeval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de inhoud van de door Opdrachtnemer gegeven adviezen niet openbaar maken indien zulks niet was overeengekomen. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze adviezen kennis kunnen nemen.

4. Partijen zullen de verplichtingen van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het auteursrecht van de gegeven adviezen, voor zover dit uit de wet voortvloeit.

Artikel 8 – Honorarium en voorschotnota’s
1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht.

2. Het honorarium en verdere kosten van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

3. Niettegenstaande lid 2 van dit artikel is Opdrachtnemer gerechtigd om bij aanvang van de Opdracht, dan wel gedurende de uitvoering van de Opdracht een voorschot te verlangen, voordat een aanvang genomen wordt met de werkzaamheden. Het voorschot zal na afloop van de Opdracht met de verrichte werkzaamheden en kosten worden verrekend.

4. Alle overeengekomen honoraria zijn exclusief BTW en reis- en andere onkosten.

Artikel 9 – Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever is, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, per ommegaande te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen betaalt, zal Opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de factuurdatum Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening brengen tot op de datum van volledige voldoening.

3. De tarieven van Opdrachtnemer houden geen rekening met incassowerkzaamheden. Daarom zal Opdrachtnemer standaard een factuur van € 75 aan de niet binnen 14 dagen betalende Opdrachtgever in rekening brengen.

4. Alle overige in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van € 150.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het totaal te betalen factuurbedrag.

Artikel 10 – Klachten
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer moeten schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 10 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 10 dagen na ontdekking van de tekortkoming op voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.

Artikel 11 -Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.

2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voorzover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht, dan wel opzet of grove schuld.

3. De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.

4. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald.

5. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen hij in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

6. De uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake de uitvoering van de Opdracht.

7. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van de Opdrachtnemer wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 12 – Opzegging
1. Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk der partijen deze opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand.

2. Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.

3. Indien de overeenkomst door de Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenoplossing
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen die verband houden met een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen via mediation te beslechten.