Bestuurdersaansprakelijkheid

Onder bestuurdersaansprakelijkheid wordt verstaan de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en toezichthouders van rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, NV, BV).

Regelmatig zijn er berichten en uitspraken te lezen over bestuurdersaansprakelijkheid. Verzekeringsmaatschappijen spelen daar handig op in met bangmakerij en bieden verzekeringen aan voor deze vorm van aansprakelijkheid. Hoe reëel is de kans met uw privé vermogen aansprakelijk gesteld te worden bij schulden of schade van de rechtspersoon waar u verantwoordelijk voor bent of – in de meeste gevallen – was?

De bestuurder heeft een grote verantwoordelijkheid op zich genomen en moet zijn taak behoorlijk vervullen. Dit houdt in dat hij in de gegeven situatie ‘in redelijkheid’ dat doet wat van hem kan worden verwacht. De taken van de bestuurder van een rechtspersoon worden bepaald door de aard van de rechtspersoon en de statuten, of de bestuurder zijn werkzaamheden verricht op grond van een arbeidsovereenkomst, of er binnen de rechtspersoon meerdere organen zijn, of taken onder de bestuurders verdeeld zijn. Bij behoorlijke taakvervulling gaat het er ook om dat de bestuurder adequaat omgaat met problemen en kansen, op lange en korte termijn.

Pas als de bestuurder een ernstig verwijt treft voor ontstane verliezen en schade, kan hij jegens de vennootschap en derden (Belastingdienst!) met succes persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Ook met een interne taakverdeling van een meerhoofdig bestuur komt het algemene beleid, waaronder tevens het algemene financiële beleid behoort, voor rekening van het gehele bestuur. De bestuurder kan zich vrijpleiten van de gevolgen van het nalatig handelen van zijn mede-bestuurder door aan te tonen dat hij voldoende ‘sociale controle’ heeft uitgeoefend en er alles aan gedaan heeft om schade te voorkomen. Een effectief bewijsmiddel zijn de notulen van bestuursvergaderingen.

 

Verder neemt een goed bestuurder geen onevenredig grote risico’s die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen, rommelt hij niet met de boekhouding, deponeert hij de jaarrekeningen op tijd, handelt hij niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen, draagt hij belastingen en premies tijdig af (en bij onmogelijkheid tot betaling wordt zulks tijdig gemeld). Onder een behoorlijk bestuurder vinden evenmin tegenstrijdige belangen ten nadele van de rechtspersoon plaats en (geld)vorderingen worden op tijd geïnd. Ten slotte dient de bestuurder op verantwoorde wijze contractuele verplichtingen aan te gaan. Contracten dienen goed in elkaar te zitten en schriftelijk te worden aangegaan. Het raadplegen van een juridisch adviseur is raadzaam en beslist geen overbodige luxe. Mocht er desondanks iets mis gaan, kan van verwijtbaarheid slechts sprake zijn indien de bestuurder niet voortvarend met de uitvoering van de contractuele verplichtingen is geweest.