Checklist eenvoudige overeenkomst

 • Identiteit partijen/bevoegdheid ondertekenaars (check uittreksel handelsregister)
 • Rechtsgrond en reden van overeenkomst
 • Verplichtingen van partijen
 • Plaats van levering
 • Leveringstermijnen/risico-overgang
 • Betalingsverplichtingen
 • Zekerheden als bankgarantie, pand, hypotheek, borgstelling?
 • Eigendomsvoorbehoud?
 • Kwaliteitsnormen
 • Verzekeringen, schade en verlies
 • Vertragingsrente of boete bij niet-nakoming (wanprestatie)?
 • Garanties/exoneraties
 • Geschillenbeslechting
 • Bevoegdheid rechter en rechtskeuze
 • (Voortijdige) beĆ«indiging overeenkomst