Bedrijven gaan met verschillende partijen overeenkomsten aan. Daarbij kan de wederpartij een andere professionele partij zijn, of een consument.

Algemene voorwaarden

Indien een bedrijf voor zijn verkopen/inkopen steeds weer de zelfde voorwaarden wil hanteren, bieden algemene voorwaarden een uitkomst. Dan hoeft het bedrijf dat de algemene voorwaarden gebruikt, te weten de ‘gebruiker’ van de voorwaarden, niet elke keer weer opnieuw te onderhandelen. De set van de bedingen wordt daarom ook wel standaardvoorwaarden genoemd. Ook al worden algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek geregeld, is een onderneming niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. In sommige gevallen is het zelfs niet handig om een aparte set voorwaarden te hebben. Zo is het niet raadzaam om algemene voorwaarden te hanteren als de terhandstelling daarvan niet past in het koopproces. Een verder voordeel om de algemene voorwaarden in de overeenkomst te verwerken is indien beide partijen de overeenkomst tekenen. Dan kan er geen discussie ontstaan onder welke voorwaarden het contract is aangegaan.

Overeenkomst / contract

De begrippen overeenkomst en contract zijn in ons taalgebruik volledig uitwisselbaar. Indien algemene voorwaarden van toepassing zijn dan maken die onderdeel uit van de overeenkomst. Met andere woorden: algemene voorwaarden stellen niets voor zonder ‘kernbedingen’, zoals het product of dienst dat verkocht wordt en de prijs daarvoor. En als er geen misverstand bestaat over wat verhandeld is, zullen verdere (algemene)  voorwaarden geen rol spelen. De meeste contracten worden mondeling aangegaan, terwijl sommige op een bierviltje of vodje gekrabbeld worden. Als de wetgever het belangrijk acht dat partijen bewust zijn van welke verplichtingen ze aangaan, spelen vormvereisten een rol. Een goed voorbeeld zijn auteursrechten, die alleen met een (onderhandse) akte overgedragen kunnen worden.

Standaardcontracten

Evenzo als bij algemene voorwaarden kunnen bedrijven standaardcontracten gebruiken. Voordeel ervan is dat op juridische kosten bespaard kan worden. Er wordt dan eenmalig een advocaat ingeschakeld en naderhand vult de directeur, of zijn secretaresse, de variabele gegevens in, zoals namen, prijzen, leverdata. Gevaar daarbij is dat er soms ook aan de rest van de bedingen gesleuteld gaat worden. Over het algemeen zal het goed gaan, maar als er iets mis gaat, dan heb je als bedrijf wel een probleem. Hetzelfde kan zich voordoen bij het van het internet plukken van voorwaarden. Vanwege de uitsluiting van aansprakelijkheden is het over het algemeen wel beter om ‘maar iets’ te hebben dan helemaal niets.

Maatwerkcontracten

Als er onder speciale voorwaarden gewerkt moet worden, of als er bijvoorbeeld een maatwerkproduct geleverd wordt, zal een maatwerkcontract geheel toegespitst moeten zijn op één transactie met bijzondere en speciale voorwaarden. Het mooist zijn maatwerkcontracten die tevens kunnen dienen als handleiding gedurende het gehele uitvoeringsproces.

Uitleg overeenkomst

De partijen die de overeenkomst tekenen behoren te begrijpen welke verplichtingen ze zijn aangegaan. Ontstaat daarover een meningsverschil dan zal de rechter beoordelen wat partijen redelijkerwijs en in aanmerking nemend van de omstandigheden, van elkaar mochten verwachten. De relaties zijn over het algemeen onherstelbaar verstoord, terwijl geen der partijen heeft gekregen wat haar voor ogen stond. Een objectief derde oog, zoals een in het contractenrecht gespecialiseerde IT-jurist, is alleen daarom al geen weggegooid geld. De juridische inzichten en kennis mogen niet onderschat worden. Bij het opstellen of beoordelen van overeenkomsten is een jurist met proceservaring binnen dit specifieke rechtsgebied in principe een voorwaarde voor de keuze van de juiste jurist.

Artikelen over algemene voorwaarden en overeenkomsten / contractenrecht:

 

Bestellen voor privé gebruik: consumentenovereenkomst

Eenmanszaak bestelt product voor privédoeleinden, maar wil wel vermelding bedrijfsnaam op de factuur. Aan de verkoper was duidelijk gemaakt dat het ging...
Lees meer...

Inbreuk van auteursrecht en schadevergoeding

Regelmatig komt de vraag binnen wat een redelijke vergoeding is bij inbreuk van auteursrecht. Redelijk is de marktconforme vergoeding. En wat marktconform...
Lees meer...

Checklist eenvoudige overeenkomst

Identiteit partijen/bevoegdheid ondertekenaars (check uittreksel handelsregister) Rechtsgrond en reden van overeenkomst Verplichtingen van partijen Plaats van levering Leveringstermijnen/risico-overgang Betalingsverplichtingen Zekerheden als bankgarantie,...
Lees meer...

Aanbetaling en vooruitbetaling en faillissement

Als u een koopovereenkomst heeft gesloten bent u verplicht de koopprijs te betalen en heeft u het recht op levering. Het is...
Lees meer...

Akte van cessie?

Let op bij een akte van cessie! Bent u debiteur en heeft uw leverancier uw vordering met een akte van cessie overgedragen?...
Lees meer...

Wettelijke betalingstermijn?

Bestaat er een wettelijke betalingstermijn of geldt de termijn in het contract of algemene voorwaarden? Binnen het civiele recht bestaat er niet...
Lees meer...

Algemene voorwaarden op achterzijde offerte geldig

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 april 2009 de uitspraak gedaan (LJN: BI1436) dat de algemene voorwaarden die op de achterzijde van...
Lees meer...

Algemene voorwaarden, bewijs ‘informatieplicht’

Volgens rechtspraak zal de gebruiker van de algemene voorwaarden moeten bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, dat hij heeft...
Lees meer...

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden regelen contractuele bedingen zoals leveringstermijnen, betalingscondities, garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties). De meeste ondernemers zijn doordrongen van het belang en het gemak...
Lees meer...

Inhoud, titel en interpretatie van een overeenkomst

Legio ondernemers die denken dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt als de titel van het desbetreffende schriftelijke stuk ‘Dienstverleningsovereenkomst’ is. En...
Lees meer...

Wanneer welke commerciële overeenkomst?

De meest voorkomende overeenkomsten waarmee het gros van mijn clientèle te maken krijgt, zijn de arbeidsovereenkomst, de agentuurovereenkomst, de overeenkomst van opdracht,...
Lees meer...

Product aansprakelijkheid

Wat is dat eigenlijk? Het is een onrechtmatige daad (buitencontractuele aansprakelijkheid) én het gaat om een risico-aansprakelijkheid. Met risico-aansprakelijkheid wordt bedoeld dat...
Lees meer...