Illegale Siemenssoftware op privé laptop werknemer

Bij vonnis van 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2016:4111) geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk – en dus schadeplichtig – is voor door de werknemer op zijn privélaptop illegale software indien er een functioneel verband is tussen het gebruik van de gekraakte software en voor de door de werkgever opgedragen werkzaamheden.

Op de laptop van de werknemer was een volledige ‘gekraakte’ versie van Siemens software aangetroffen. Geen van de modules was van een (geldig) licentiebestand voorzien.

De rechter is van mening dat er inbreuk op de auteursrechten van Siemens is gemaakt ten aanzien van het softwareprogramma FemapTM. Op grond van artikel 6:170 BW is Altrex (de werkgever) aansprakelijk voor alle schade die Siemens als gevolg van het onrechtmatig handelen van zijn werknemer heeft geleden.

Een en ander ondanks het feit dat Altrex haar medewerkers schriftelijk had verboden om software en applicaties te downloaden. Immers blijkt uit vaste jurisprudentie dat ook ten aanzien van ‘verboden gedragingen’ een functioneel verband kan worden aangenomen. Noodzakelijk, maar ook voldoende is dat het downloaden, installeren en gebruiken van professionele software binnen de zeggenschap van Altrex viel.

Voor wat betreft het auteursrechtelijke aspect van deze uitspraak is rechtsoverweging 5.1.2. lezenswaardig:

“Het foldermateriaal (en dan met name pagina’s 4, 5, 6 en 10 daarvan) dat Siemens c.s. als productie vijf in het geding heeft gebracht, bevestigt de juistheid van de stelling van Siemens c.s. dat aan de interface van de Software een aanzienlijk aantal subjectieve keuzes ten grondslag ligt, voor wat betreft het kleurgebruik, de lay-out van de verschillende subschermen en tabellen, lettertypes, uitlijning en ontwerp van de gebruikte iconen en afbeeldingen. In het licht daarvan is de rechtbank van oordeel dat Altrex haar betwisting onvoldoende heeft gemotiveerd, zodat daaraan voorbij zal worden gegaan.
Hetzelfde geldt voor de bron- en doelcode op zichzelf. Uit voormelde productie en uit de omschrijving van de Software, valt af te leiden dat daarmee tal van verschillende complexe berekeningen en afbeeldingen kunnen worden geproduceerd. Daarnaast is onweersproken dat de Software bestaat uit een groot aantal verschillende, deels van elkaar afhankelijke, modules (uit productie 14 van Siemens c.s. laat zich afleiden dat het 33 modules zijn). Dat dergelijke Software zich laat schrijven zonder dat daaraan subjectieve keuzes van de programmeur ten grondslag liggen, moet uitgesloten worden geacht, tenzij sprake is van plagiaat. Dat dáárvan sprake is, is door Altrex niet gesteld. Uit de enkele omstandigheid dat er meerdere – volgens Altrex ongeveer 50 – pakketten op de markt zijn die zijn aan te merken als ‘finite element analysis software’ volgt niet dat aan de bron- en doelcode van de Software geen creatieve keuzes van de maker ten grondslag liggen.”

Uit dit vonnis kan lering getrokken worden dat werkgevers er verstandig aan doen om werknemers voor arbeidsgerelateerde werkzaamheden een zakelijke laptop te verstrekken. Ook vanwege andere compliancefactoren horen privézaken strikt gescheiden te blijven van de arbeidsgerelateerde zaken.