Overzicht van alle rechtsartikelen:

 

Bestellen voor privé gebruik: consumentenovereenkomst

Eenmanszaak bestelt product voor privédoeleinden, maar wil wel vermelding bedrijfsnaam op de factuur. Aan de verkoper was duidelijk gemaakt dat het ging...
Lees meer...

Misleidende reclame door alleen positieve reviews te plaatsen

Na een slechte ervaring met een Amsterdamse winkel schreef de ontevreden klant een negatieve review op de website. Kort daarna was deze...
Lees meer...

Illegale Siemenssoftware op privé laptop werknemer

Bij vonnis van 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2016:4111) geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk – en dus schadeplichtig – is...
Lees meer...

E-books zoals papieren exemplaar uitgeleend

Volgens het Europees Hof van Justitie dienen e-books net zoals papieren boeken te worden behandeld: per origineel exemplaar uitlenen en hiervoor een...
Lees meer...

Target niet gehaald? Geen gouden handdruk!

Het gerechtshof Arnhem heeft in haar uitspraak van 18 augustus 2009 (LJN BK8820) korte metten gemaakt met een statutair directeur, tevens werknemer,...
Lees meer...

Discriminatie

Het Europese Hof van Justitie heeft in een prejudiciële beslissing voor recht verklaart dat een werkgever, die publiekelijk heeft verklaard dat hij...
Lees meer...

Einde arbeidsovereenkomst en concurrentiebeding

Op welke wijze een (werk)relatie ook eindigt: het verdient aanbeveling om voor de toekomst goede afspraken te maken. Arbeidsovereenkomsten worden regelmatig beëindigd...
Lees meer...

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij iemand beperkt wordt in zijn vrijheid om bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten, al dan niet als...
Lees meer...

Belastingdienst en betalingsachterstand

De economie trekt weliswaar aan, maar desondanks gaat het velen nog niet voor de wind. Betalingsverplichtingen kunnen misschien niet (op tijd) worden...
Lees meer...

KvK-, BSN- en OB-nummer: wat, waarin en waarop vermelden?

Tegenwoordig moet iedereen die bedrijfsmatig handelt ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met zo een inschrijving verkrijgt men...
Lees meer...

Het noemen van bedrijfsnamen en privacy

Om maar direct met de deur in huis te vallen: bij privacy gaat het om de bescherming van het privéleven. In de...
Lees meer...

ZZP’er, ZP’er en schijnzelfstandigen

Eerst waren het freelancers, toen ZZP’ers en nu ook de ZP’ers, de zelfstandige professionals. Daarnaast zijn er steeds meer schijnzelfstandigen op de...
Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onder bestuurdersaansprakelijkheid wordt verstaan de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en toezichthouders van rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, NV, BV). Regelmatig zijn er berichten...
Lees meer...

Eenmanszaak of BV?

Juridische, fiscale en commerciële redenen spelen een rol bij de keus voor een eenmanszaak of een BV. De accountant kijkt naar de...
Lees meer...

Telemarketingregels

Sinds 1 oktober 2009 gelden de volgende regels voor telemarketing: Een wettelijk register om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing tegen te gaan. Consumenten...
Lees meer...

Cloud- en Gridcomputing

De techniek dendert voort. Vooral op Internet. Dinsdag 21 april 2009 werd een symposium gehouden over Cloud- en gridcomputing. Georganiseerd door NVBI...
Lees meer...

SPAM algemeen

Voor het versturen van ongevraagde e-mails geldt sinds 1 oktober 2009 ook voor bedrijven de opt-in. Opt-in betekent dat toestemming is verleend....
Lees meer...

Illegale software. Hoe lang nog?

Bij het doorbladeren van de laatste ‘Kamerkrant voor de ondernemende regio Amsterdam’ van de Kamer van Koophandel trof ik op pagina 13...
Lees meer...

Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en...
Lees meer...

Handelsnaam, domeinnaam, merkenrecht…

Welk recht ontstaat wanneer? Handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die vóóruit...
Lees meer...

Sommaties namens auteursrechthebbenden

Op een werk dat een oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijke stempel van de maker draagt, rust auteursrecht. Om dit recht te...
Lees meer...

Nieuwe website en het auteursrecht

Zoals enkelen van u al hebben opgemerkt, is onze website letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Met de Strato LivePages was het...
Lees meer...

Persoonlijkheidsrechten in het auteursrecht

Naast exploitatierechten (de uitsluitende rechten tot openbaar maken en verveelvoudigen) staan binnen het auteursrecht de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Het is een inbreuk op...
Lees meer...

Inbreuk van auteursrecht en schadevergoeding

Regelmatig komt de vraag binnen wat een redelijke vergoeding is bij inbreuk van auteursrecht. Redelijk is de marktconforme vergoeding. En wat marktconform...
Lees meer...

Auteursrechtinbreuk op het internet

Helaas is het internet niet zo vrij als menigeen denkt. Al snel worden foto’s en krantenartikelen integraal overgenomen voor het ‘opleuken’ van...
Lees meer...

Checklist eenvoudige overeenkomst

Identiteit partijen/bevoegdheid ondertekenaars (check uittreksel handelsregister) Rechtsgrond en reden van overeenkomst Verplichtingen van partijen Plaats van levering Leveringstermijnen/risico-overgang Betalingsverplichtingen Zekerheden als bankgarantie,...
Lees meer...

Faillissementsaanvraag als uw factuur niet wordt betaald?

Heeft u een klant die uw factuur niet betwist, toezegt te gaan betalen, en uiteindelijk elke keer weer niet over de brug...
Lees meer...

Aanbetaling en vooruitbetaling en faillissement

Als u een koopovereenkomst heeft gesloten bent u verplicht de koopprijs te betalen en heeft u het recht op levering. Het is...
Lees meer...

Identiteitsfraude

Voorkom identiteitsfraude niet alleen door voorzichtig te zijn met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, woonadres, BSN, wachtwoorden, maar ook...
Lees meer...

Akte van cessie?

Let op bij een akte van cessie! Bent u debiteur en heeft uw leverancier uw vordering met een akte van cessie overgedragen?...
Lees meer...

Wettelijke betalingstermijn?

Bestaat er een wettelijke betalingstermijn of geldt de termijn in het contract of algemene voorwaarden? Binnen het civiele recht bestaat er niet...
Lees meer...

Algemene voorwaarden op achterzijde offerte geldig

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 april 2009 de uitspraak gedaan (LJN: BI1436) dat de algemene voorwaarden die op de achterzijde van...
Lees meer...

Algemene voorwaarden, bewijs ‘informatieplicht’

Volgens rechtspraak zal de gebruiker van de algemene voorwaarden moeten bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, dat hij heeft...
Lees meer...

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden regelen contractuele bedingen zoals leveringstermijnen, betalingscondities, garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties). De meeste ondernemers zijn doordrongen van het belang en het gemak...
Lees meer...

Inhoud, titel en interpretatie van een overeenkomst

Legio ondernemers die denken dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt als de titel van het desbetreffende schriftelijke stuk ‘Dienstverleningsovereenkomst’ is. En...
Lees meer...

Wanneer welke commerciële overeenkomst?

De meest voorkomende overeenkomsten waarmee het gros van mijn clientèle te maken krijgt, zijn de arbeidsovereenkomst, de agentuurovereenkomst, de overeenkomst van opdracht,...
Lees meer...

Product aansprakelijkheid

Wat is dat eigenlijk? Het is een onrechtmatige daad (buitencontractuele aansprakelijkheid) én het gaat om een risico-aansprakelijkheid. Met risico-aansprakelijkheid wordt bedoeld dat...
Lees meer...

Boete wegens SPAM

De OPTA heeft Special T Workwear B.V. in totaal 25.000 euro aan boetes opgelegd wegens het versturen van spam per e-mail en...
Lees meer...

Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en...
Lees meer...

Auteursrecht

Over het auteursrecht bestaan veel misverstanden. Hierbij een samenvatting over hoe het werkt. Het auteursrecht geeft de maker van een oorspronkelijk werk...
Lees meer...

Datalekken

Datalekken melden? Ja, vanaf 1 januari 2016 bent u verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen College Bescherming Persoonsgegevens, datalekken te...
Lees meer...

Data in de cloud

Cloud computing is niets anders dan een infrastructuur om data(bestanden) via het internet elders dan in uw eigen omgeving op te slaan...
Lees meer...